Идеен проект

Този етап включва:

⇒ Разговор с клиентите, като се обсъждат техните виждания и очаквания за крайния вид на жилището и се изгражда обща концепция за функционалността му. Тя се използва, за да се предложат няколко варианта, включващи различни разпределения на жилището и различни разположения на обзавеждането.

⇒ Последващ разговор с клиентите, в който се доизяснява и уточнява крайния вариант на разпределение и разположение.

⇒ Изчертаване на финалния вариант, който ще послужи за следващия етап → визуализация на жилището.